Vybavovanie reklamácií

Reklamácie vodovodných batérií

Prevádzková doba Po - Pi:  8:00 - 16:00
Telefón +421 34 658 50 48, + 421 911 473 193
Email servissk@novaservis.cz

 

Reklamačné podmienky

Pri vyberaní akéhokoľvek výrobku dodávaného firmou Novaservis zvážte, ktoré funkcie od neho požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším nárokom, nie je dôvod k následnej reklamácii.

Po prevzatí tovaru je odberateľ povinný skontrolovať množstvo, povrchovú úpravu a typ tovaru. Prípadné nezrovnalosti je nutné oznámiť dodávateľovi najneskôr do dvoch dní od prijatia zásielky. Neskoršia reklamácia sa neuznáva.

Pokiaľ  odberateľ  reklamuje  zámenu  typov alebo  farebného  prevedenia,  prípadne  kvalitu  povrchovej  úpravy, je nevyhnutné  zaslať  tento  tovar  na  adresu  dodávateľa,  ktorý  až  po  doručení  zásielky od odberateľa,  pošle požadovaný tovar.

Dodávateľ nezodpovedá za  závady a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, neodbornou manipuláciou alebo inštaláciou, mechanickým poškodením spôsobeným odberateľom, montážnou firmou alebo konečným spotrebiteľom. Dodávateľ nezodpovedá za závady spôsobené nedodržaním podmienok uvedených v záručných listoch a montážnych návodoch.

Dodávateľ nezodpovedá za závady vzniknuté nečistotami z vodovodného potrubia alebo spôsobené vodným kameňom.

Dodávateľ ďalej nezodpovedá za:
- upchatie sprchových koncoviek pri zanedbaní čistenia sprchových otvorov
- poškodenie mechaniky batérií v dôsledku odstránenia vstupných sitiek pri nástenných batériách
- narušenie povrchu batérie a kúpeľňových doplnkov v dôsledku používania iných čistiacich prostriedkov, ako tých, ktoré sú uvedené v záručných listoch
- závady batérií spôsobené horúcu vodou pri teplote vyššej, ako tej, ktorá je uvedená v záručnom liste
- závady batérií spôsobené tlakom vyšším, ako ten, ktorý je uvedený v záručnom liste
Konečný spotrebiteľ môže záruku uplatniť u subjektu, kde bol výrobok zakúpený.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Tovar zaslaný k reklamáciu musí vždy obsahovať okrem podrobného popisu závady aj doklad o kúpe a riadne vyplnený záručný list vrátane dátumu predaja, typu a farebnej  kombinácie tovaru a pečiatku predajne. U reklamovaného tovaru je potrebné uviesť stav povrchu výrobku v dobe zaslania k dodávateľovi.

Akýkoľvek tovar zaslaný na reklamáciu musí byť bezpečne a správne zabalený tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Za vady vzniknuté prepravou, v dôsledku nedostatočného obalu, nesie vinu odosielateľ.

Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri preprave, vybavuje reklamáciu s prepravcom odosielateľ.
Pracovník servisného strediska dodávateľa musí okamžite informovať odosielateľa o skutočnosti, že tovar zaslaný k reklamácii bol prijatý s poškodenou povrchovou úpravou.

O tom, či reklamácia bude vybavená kladne alebo záporne rozhodujú pracovníci servisného strediska dodávateľa, ktorí sú povinní vždy spolu s reklamovaným tovarom poslať písomné vyjadrenie k reklamácii.

Výrobky s odstrániteľnou funkčnou závadou dodávateľ nemení za nový tovar. V prípade neodstrániteľnej funkčnej vady musí odberateľ zaslať reklamovaný výrobok na servisné stredisko dodávateľa, kde bude po posúdení a uznaní reklamácie vymenený za nový. Pokiaľ odberateľ vykoná spotrebiteľovi výmenu chybného výrobku za nový bez konzultácie so servisným strediskom dodávateľa, robí toto na vlastnú zodpovednosť a v prípade odstrániteľnej závady nebude tento výrobok vymenený dodávateľom za nový.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  2. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

NAPÍŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavrieť

Prihlásenie

Získajte k nákupu nad 50€ fľašu vína zadarmo