Odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po   oznámení   o   odstúpení od    zmluvy   zaslať   alebo   doručiť   osobne   predmet   zmluvy,  od   ktorej   odstupuje   spolu so   všetkou   dokumentáciou  –  napr.  originálom   faktúry,   návodom   a   inou   dokumentáciou    k   tovaru,     ktorá   mu    bola   doručená   spolu   s   tovarom,   najneskôr   však   do   14 dní   odo   dňa   odstúpenia   (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame  kupujúcim,  aby  si   vyhotovili   pre   vlastnú   potrebu   kópiu   faktúry   a   tovar zasielali   doporučene   a ako   poistenú   zásielku. Na odstúpenie od zmluvy  môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „ * “ –  hviezdičkou  

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e – shopu  vráti  zaplatené  plnenie  za  tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak  nemusí  vrátiť peniaze  skôr, ako  mu je doručený  tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže  zaslanie  tovaru,  to  neplatí  v prípade  ak  predávajúci  navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

 

 

NAPÍŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavrieť

Prihlásenie

Získajte k nákupu nad 50€ fľašu vína zadarmo